Privacybeleid

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle site bezoeken, transacties, communicatie en overeenkomsten met Dolce Capella.

Dolce Capella verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Dolce Capella wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Algemeen
Dolce Capella gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Dolce Capella stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Dolce Capella verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op. Als je gebruik maakt van onze contactmogelijkheden kan Dolce Capella de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Dolce Capella, kan Dolce Capella  aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten. We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

Web bezoek
Wanneer u de Dolce Capella website(s) bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles op de servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Dolce Capella gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Tevens kan een minderjarige geen services en/of diensten van Dolce Capella ontvangen.

Links naar andere websites
Enkele internetpagina’s van Dolce Capella bevatten links naar andere websites. Dolce Capella is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites.

Zoekopdrachten
Wanneer u de Dolce Capella website de zoekfunctie gebruiker dan worden de technische kenmerken van uw zoekopdracht in zogenaamde logfiles op de servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Dolce Capella gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Google Analytics
Dolce Capella kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Dolce Capella te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie
over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van de Dolce Capella email nieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende uw abonnementsperiode bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U
kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zal Dolce Capella u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op de website van Dolce Capella invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Dolce Capella toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief van Dolce Capella, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Interviews en citaten
Wanneer u voor een dienst en of onderdeel van de website door Dolce Capella bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan is Dolce Capella in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik / verplichtingen
Wanneer er naar Dolce Capella oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kan Dolce Capella bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Dolce Capella de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Dolce Capella pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Dolce Capella stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
Dolce Capella verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, het verwerken van een boeking en bijvoorbeeld de financiële  administratieve afhandeling. Ook heeft Dolce Capella gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling en/of boeking wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account. Daarnaast kan Dolce Capella je IP-adres bewaren uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Dolce
Capella maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Dolce Capella het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Dolce Capella onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Dolce Capella gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Dolce Capella vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken. Uiteraard kun je contact met Dolce Capella opnemen bij voorkeur per e-mail op info@dolcecapella.nl om van je rechten gebruik te maken. Heb je het idee dat Dolce Capella niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van gegevens
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze services/diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij Dolce Capella achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Dolce Capella verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest
te gebruiken / boeken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
Naam
Bedrijfsgegevens
E-mailadres
Functie
Gebruikersnaam
IBAN
Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een
bericht in het contactformulier
Inloggegevens
NAW-gegevens
gegevens over je de gebruikte services/diensten van Dolce Capella
Profielnaam
Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MACadres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
Telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
– Om de door jouw afgenomen dienst/service te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
– Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
– Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– Om onze websites te verbeteren.
– Om jouw facturen te kunnen sturen.

Beveiliging en bewaren
Dolce Capella heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Dolce Capella schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten bij voorkeur per e-mail op info@dolcecapella.nl

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 Juli 2018. Wijziging van Privacy Statement Dolce Capella behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
dit Privacy Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Juli 2018
Dit is het Privacy Statement van Dolce Capella.